News from the Catholicosate

CATHOLICOS ARAM’S Easter Message
 
Antelias, Easter 2020
 
AN EASTER MESSAGE FROM HIS HOLINESS
CATHOLICOS ARAM I
 
 
“TAKE COURAGE;
I HAVE CONQUERED THE WORLD!”
 
Seeing fear and uncertainty in his apostles, the Son of God, before being led to the Golgotha, told them: “In the world you face persecution. But take courage; I have conquered the world!” (John 16:33).
 
The Son of God became man to destroy an anthropocentric world order, founded upon earthly goals and material gains, and establish the theocentric realm, based on heavenly truths. He had come to the world to return a man who had become prodigal to his Heavenly Father. With his Cross and resurrection, Christ accomplished his mission: he conquered the world and founded the kingdom of heaven on earth.
 
The apostles of the Son of God, armed with the truths and values manifested to the world by way of Bethlehem, and empowered by the cross and resurrection of Christ, conquered the crises and evils of the world, sowing the seeds of the kingdom of heaven in human life.
 
Driven by the task of bringing the Gospel of Christ to the world, the fathers and saints of the church were witnesses to Christ, Savior of the world, becoming spokesmen for eternal truths at the price of their own sacrifice.
 
The church, subjected to horrible persecution, throughout its history and up to this date, steady in the victory of the cross and the resurrection of Christ, remained supreme, with its mission to bring the eternal message of the Gospel to the world.
 
That is also the predicament of the Armenian Church, with its centuries-old history awash in blood and suffering. Indeed, with its vital presence in the life of its people, entwined in its sufferings and pains, our church that has walked the path of exile and genocide heard the voice of Christ: be not afraid, take courage, because I conquered the world.
 
Dear fellow Armenians,
 
Today, in a world that finds itself in the midst of a crisis, the Armenian Church, empowered with the victory of resurrected Christ, conveys the same message to our people:
 
Take courage, do not despair, because Christ our Lord has defeated evil, sin and death.
 
Live the presence of God in your life, with good thoughts and good deeds, helping your neighbor.
 
Never forget that God sent his only begotten Son for us, because he loved us (John 3:16). Christ performed miracles, preached, was crucified and resurrected for our salvation.
 
Strengthen your faith and your hope, because when we are with God, God is with us every day and in every circumstance.
 
Remember that Christ obtained the church of God with his blood (Acts 20:28) and turned us into the adoptive children of God. Let us be the obedient children and protectors of our Heavenly Father.
 
Resurrected Christ, defeating the evil of the world, opened the road of eternal life and salvation before us. Let us walk on this road, keeping away from the roads that lead us to the vices of the world. Let us walk on this road, with renewed faith and hope.
 
* * *
 
On occasion of the feast of the Resurrection of our Lord Jesus Christ, from the Catholicosate of the Great House of Cilicia in Antelias we greet with patriarchal blessing and paternal love our fellow Armenians:
 
Christ is risen from the dead!
Blessed is the resurrection of Christ!
 
We greet with patriarchal blessings His Excellency the President of the Republic of Armenia, Armen Sargsyan, and His Excellency the Prime Minister, Nikol Pashinyan, as well as His Excellency the President of the Republic of Artsakh, Bako Sahakyan, with best wishes of accomplishments in their service to the homeland.
 
With warm brotherly love we greet His Holiness Karekin II, Catholicos of All Armenians, wishing him a long reign full of achievements and edifying service for the church. We also greet His Beatitude the Armenian Patriarch of Jerusalem, Archbishop Nurhan Manougian and His Beatitude the Armenian Patriarch of Constantinople, Archbishop Sahag Mashalian, wishing them a productive service in the Armenian Church.
 
With patriarchal blessings and with warm paternal love we greet the Prelates of the Great House of Cilicia, the clergy, the community leaders, the organizations and groups of our communities, praying that Resurrected Christ will reward their mission in the service of the church and the nation with new successes.
 
Dear fellow Armenians,
 
Let us pray together on the morning of Holy Easter that our Lord Jesus Christ, who defeated evil and sin with his miraculous resurrection, dispel all that is bad and evil in this world, grant health to those who are ill and success in our work, and fill our life with heavenly grace and good.
 
                                                                                   CATHOLICOS ARAM I
                                                                                   GREAT HOUSE OF CILICIA
 
 
Holy Easter 2020
Antelias, Lebanon
 
 
His Eminence,
Archbishop Anoushavan Tanielian, Prelate
The Eastern Prelacy of the Armenian Apostolic Church
New York
 
 
Dear Srpazan Hayr,
 
The voice of the resurrected Christ echoes again in a world ensnared in suffering and uncertainty: “Do not fear, only believe” (Mark 5:36).
 
Indeed, fear establishes its domination when God is absent from human life. It is faith that arms the life of people with the presence of God, to face the adversities and calamities of the world. The history of our people is an eloquent testament to the power of faith to defeat every kind of evil and crisis.
 
At this time of anguish for the world and our people, the message of the church is the same message of Jesus Christ: do not fear, “but take courage; I have conquered the world!” (John 16:33).
 
In these days of restlessness that we are living, we pray for the health and safety of our Armenian people and our families. May God Most High keep you, the clergy, the community leaders and the faithful of the Prelacy from all harm and evil. May Christ, who defeated death with death, keep the world from all kinds of evil with his miraculous resurrection.
 
With warm paternal love,
 
 
Aram I
Catholicos of the Great House of Cilicia
 
 
«ՔԱՋԱԼԵՐՈՒԵՑԷ՛ՔՈՐՈՎՀԵՏԵՒ
ԵՍ ՅԱՂԹԵՑԻ ԱՇԽԱՐՀԻՆ»
 
 
 Աստուծոյ Որդին դէպի Գողգոթա ուղղուելէ առաջ, իր աշակերտներուն վախն ու անորոշութիւնը տեսնելով կ’ըսէ՝ «Աշխարհի վրայ նեղութիւն պիտի ունենաք, բայց քաջալերուեցէ՛ք, որովհետեւ ես յաղթեցի աշխարհին» (Յհ 16.33)։
 
Աստուծոյ Որդին մարդեղացած էր երկրաւոր նպատակներու ու նիւթական շահերու վրայ հիմնուած աշխարհի մարդակեդրոն համակարգը քանդելու եւ հաստատելու՝ երկնային ճշմարտութիւններուն վրայ հիմնուած Աստուածակեդրոն համակարգը։ Ան աշխարհ եկած էր անառակ դարձած մարդը վերադարձնելու իր Երկնաւոր Հօր։ Քրիստոս իր խաչով ու յարութեամբ իրագործեց իր առաքելութիւնը՝ յաղթեց աշխարհին ու երկրի վրայ հիմնեց երկինքի թագաւորութիւնը։
 
Աստուծոյ Որդւոյն աշակերտները՝ Բեթղեհէմի ճամբով աշխարհին յայտնուած ճշմարտութիւններով ու արժէքներով զինուած եւ Քրիստոսի խաչով ու յարութեամբ հզօրացած յաղթահարեցին աշխարհի տագնապներն ու չարիքները՝ մարդկային կեանքին մէջ ցանելով սերմերը երկնքի արքայութեան։
 
Քրիստոսի Աւետարանը աշխարհ տանելու հաւատքի յանձնառութենէն մղուած, եկեղեցւոյ հայրերն ու սուրբերը փոթորկալից աշխարհին մէջ քաջօրէն վկայեցին զՔրիստոս, Փրկիչը աշխարհին՝ դառնալով յաւիտենական ճշմարտութիւններու պատգամախօսները նո՛յնիսկ արեան նահատակութեամբ։
 
Ահաւոր հալածանքներու ենթարկուած եկեղեցին, իր ողջ պատմութեան ընթացքին եւ մինչեւ ներկայ ժամանակները, Քրիստոսի խաչին ու յարութեան յաղթանակով գօտեպնդուած մնաց հզօր՝ Աւետարանի յաւիտենական պատգամը աշխարհին տանելու իր առաքելութեամբ։
 
Նոյնպէս նա՛եւ հայ եկեղեցին. վկա՛յ արիւնով ու տառապանքով լեցուն իր դարաւոր պատմութիւնը։ Արդարեւ, իր ժողովուրդի կեանքին մէջ կենդանի ներկայութիւն դարձած, անոր տագնապներուն ու երկունքներուն հետ ինքզինք նոյնացուցած, աքսորի ու ցեղասպանութեան ճամբէն քալած մեր եկեղեցին լսեց ձայնը Քրիստոսին՝ մի՛ վախնաք, քաջալերուեցէ՛ք, որովհետեւ ես յաղթեցի աշխարհին։
 
Սիրելի՛ հայորդիներ,
 
Այսօր, ճգնաժամի մէջ գտնուող աշխարհին մէջ, Յարուցեալ Քրիստոսի յաղթանակով հզօրացած հայ եկեղեցին նո՛յն պատգամը կը փոխանցէ մեր ժողովուրդին.-
 
Քաջալերուեցէ՛ք, մի՛ յուսահատիք, որովհետեւ Քրիստոս մեր Տէրը յաղթե՛ց աշխարհի չարին, մեղքին ու մահուան։
 
Աստուծոյ ներկայութիւնը ապրեցէ՛ք ձեր կեանքին մէջ՝ բարին մտածելով ու բարիք կատարելով, ձեր նմանին օգնելով։
 
Չմոռնաք երբեք, որ Աստուած իր Միածին Որդին աշխարհ ղրկեց մեզի՛ համար, որովհետեւ սիրեց մեզ (Յհ 3.16)։ Քրիստոս հրաշագործեց, քարոզեց, խաչուեցաւ ու յարութիւն առաւ մեր փրկութեան համար։
 
Զօրացուցէ՛ք ձեր հաւատքը ու ամրացուցէք ձեր յոյսը, որովհետեւ երբ Աստուծոյ հետ ենք՝ Աստուած մեզի հետ է մեր կեանքի բոլոր օրերուն եւ բոլոր պայմաններուն մէջ։
 
Յիշեցէք, որ Քրիստոս իր արիւնով մեզ գնեց (Գրծ 20.28) ու մեզ Աստուծոյ որդեգիր զաւակը դարձուց։ Ըլլանք հնազանդ զաւակը մեզի պաշտպան ու պահապան մեր Երկնաւոր Հօր։
 
Յարուցեալ Քրիստոս աշխարհին չարը յաղթելով, մեր առջեւ բացաւ յաւիտենական կեանքի ու փրկութեան ճամբան։ Քալե՛նք այս ճամբէն՝ հեռու մնալով մեզ դէպի աշխարհի մոլութիւնները առաջնորդող ճամբաներէն։ Քալե՛նք այս ճամբէն՝ վերանորոգ հաւատքով ու յոյսով։
 
*
*  *
 
Մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի Յարութեան տօնին առիթով, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Անթիլիասի Մայրավանքէն հայրապետական օրհնութեամբ ու հայրական ջերմ սիրով կ’ողջունենք մեր ժողովուրդի սիրելի զաւակները՝
Քրիստոս Յարեաւ ի մեռելոց,
Օրհնեալ է յարութիւնն Քրիստոսի։
 
Հայրապետական օրհնութեամբ կ’ողջունենք Հայաստանի Հանրապետութեան Վսեմաշուք Նախագահ Արմէն Սարգիսեանը ու Վսեմաշուք Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանը, ինչպէս նաեւ Արցախի Հանրապետութեան Վսեմաշուք նախագահ Բակօ Սահակեանը, մաղթելով իրենց հայրենանուէր իրագործումներով լեցուն ծառայութիւն։
 
Եղբայրական ջերմ սիրով կ’ողջունենք Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը, մաղթելով եկեղեցաշէն ծառայութեամբ հարուստ երկար գահակալութիւն։ Կ’ողջունենք նաեւ Երուսաղէմի Հայոց Պատրիարք Ամենապատիւ Տ. Նուրհան Արք. Մանուկեանը եւ Կոստանդնուպոլսոյ Հայոց Պատրիարք Ամենապատիւ Տ. Սահակ Արք. Մաշալեանը, մաղթելով իրենց բեղմնաւոր ծառայութիւն հայ եկեղեցւոյ անդաստանէն ներս։
 
Հայրապետական օրհնութեամբ ու հայրական ջերմ սիրով կ’ողջունենք Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Թեմակալ Առաջնորդները, հոգեւոր դասը, Ազգային իշխանութիւնները, մեր ժողովուրդի կեանքին մէջ գործող կազմակերպութիւններն ու միութիւնները, աղօթելով առ Յարուցեալ Քրիստոս, որ իրենց եկեղեցաշէն ու ազգանուէր առաքելութիւնը արդիւնաւորէ նոր յաջողութիւններով։
 
Սիրելի՛ զաւակներ հայ ժողովուրդի,
 
Եկէք Սուրբ Զատկուան առաւօտուն աղօթենք միասին, որ չարին ու մեղքին դէմ իր հրաշափառ յարութեամբ յաղթանակ տարած մեր Տէրը Յիսուս Քրիստոս աշխարհէն հեռացնէ չար ու չարիք, հիւանդներուն առողջութիւն ու գործոց յաջողութիւն պարգեւէ եւ մեր կեանքը լեցնէ երկնային շնորհներով ու բարիքներով։
 
ԱՐԱՄ ԱԿԱԹՈՂԻԿՈՍ
ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ
 
 
Սուրբ Զատիկ 2020
Անթիլիաս, Լիբանան
 
***
 
CATHOLICOS ARAM’S PRAYER FOR HEALING
 
 
Almighty God, compassionate and gracious; we, your children seek your protection; bless and glorify your holy name, and sing praises unto your glory․ For you are the endless fountain of love and goodness and the celestial treasury of heavenly graces and blessings.
 
Listen to our prayers and supplications, Lord. Waves of pain and distress have surrounded the children of our people everywhere. We find ourselves confronting overwhelming economic, moral, and social trials and tribulations, and especially the rapid spread of the Coronavirus Pandemic, which has begun to wreak havoc everywhere.
 
Lord, You are a just, compassionate, loving and caring father, who never abandons those who approach you with faith and hope. We beg you, Lord of Healing, to spread your curative blessings over all the peoples of the world. Fill our troubled souls with heavenly joy. Brighten the overcast skies of our life with your heavenly light.
 
Lord Jesus Christ, you are our light and salvation, whom shall we fear? You are the stronghold of our life; of whom shall we be afraid? Stretch forth your holy hand and we shall recover. Touch us with your holy right hand and we shall heal in the very same way that all those who have come to you in faith were cured and called back to life.
 
O Lord, you are our help and our protector; our hearts rejoice only in you; you alone can illuminate the pathways of our life, relieve our pain, and heal our wounds. Keep all your children safely under your wings and protect them always.
 
Almighty God, with your miraculous power, cure and restore mankind and the children of our nation living in Armenia, in Artsakh, in Lebanon and those dispersed throughout the world. Let pain and suffering – all that is bad and evil – vanish from human life through your healing presence. Glory and praise to your Holy Trinity, forever and ever. Amen.
 
Aram I, Catholicos
 
***
 
CATHOLICOS ARAM I’S
PONTIFICAL MESSAGE TO THE ARMENIAN NATION


Dear fellow Armenians,
            
The entire world is shocked. The crisis, the panic and the uncertainty have become a constant presence in the life of every continent and every nation. Scientists, physicians, government officials and clergy, everyone in their field are trying to stop the coronavirus pandemic. Nonetheless, despite the continuous work, it is clear that the pandemic is spreading fear and death everywhere.
 
We are deeply concerned about the children of our nation and we follow closely the developing situation in Armenia and the Diaspora communities. Having faced daunting storms in its long history, our people find themselves before a new peril. We have to be realistic, wise and cautious. We have to tackle this dangerous crisis with individual and collective efforts, and with a responsible approach.
 
Therefore, we appeal to our beloved children with this pontifical message:
 
1) Each Armenian, family or community, each within its immediate circle, must take the current situation that has shaken mankind and our people with the utmost seriousness, caution and responsibility.
 
2) Local and international news networks are providing ample coverage about the pandemic. More to the point, they are offering vital explanations and advice about practical resources and means to defeat it. We have to follow closely specialists’ explanations and put them into practice to the highest possible degree in our individual, family and collective life.
 
3) The main prevention advice offered by doctors is to avoid physical and social contacts and gatherings. We have to take this circumstance into account with particular importance, for the health of our own person, family, community, nation and everybody. Every expert is convinced that we will able to prevent the spread of the current pandemic only by putting into practice the abovementioned measures.
 
Prayer, however, must be the moving force of our life, our thoughts and our works. Faith, in conjunction with prayer, gives us our spiritual courage to face whatever is bad and evil in life. Our Lord Jesus Christ said, “So I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours” (Mark 11:24). Dear fellow Armenians, “Be alert at all times, praying that you may have the strength to escape all these things that will take place,” according to the promise of the son of God.
 
Therefore, let us turn to Christ and recite in prayer the words of the Psalm: “For you, O Lord, are my hope… do not be far from me; O my God, make haste to help me!” (71:5-12). With this faith and hope, let us pray together with the simple yet profound words of the prayer of our church:
 
“Dispel the pain and heal the sickness of your people, Lord our God and grant to all perfect health by the sign of thine all-conquering Cross through which you removed the weakness of mankind and condemned the enemy of our life and salvation. You are our life and salvation, beneficent and all merciful God, who alone can forgive us our sins and remove diseases and sickness from us, to whom are known our needs and necessities. Bestower of gifts, grant your bounteous mercy to your creatures according to their individual needs, through whom thy Holy Trinity is always glorified and praised, now and always and forever and ever. Amen.”
 
Catholicos Aram I
Great House of Cilicia
March 15, 2020

ԵՐԿՈՒ ՎԵՀԱՓԱՌ ՀԱՅՐԱՊԵՏՆԵՐՈՒ ՈՐՈՇՈՒՄՈՎ ՄԻՆՉԵՒ ԱՒԱԳ ՀԻՆԳՇԱԲԹԻ 9 ԱՊՐԻԼ ԲՈԼՈՐ ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐԷՆ ՆԵՐՍ ՍՈՒՐԲ ԵՒ ԱՆՄԱՀ ՊԱՏԱՐԱԳԸ ԵՒ ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ ՏԵՂԻ ՊԻՏԻ ՈՒՆԵՆԱՆ ԱՌԱՆՑ ՀԱՒԱՏԱՑԵԱԼՆԵՐՈՒ ՆԵՐԿԱՅՈՒԹԵԱՆ

Այս առաւօտ, երկու Վեհափառ Հայրապետները՝ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս եւ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոս, խորհրդակցութիւն մը ունեցան Քորոնավիրուսի ստեղծած համաճարակին եւ մեր ժողովուրդի կեանքէն ներս անոր յառաջացուցած հետեւանքներուն մասին: Երեկոյեան Վեհափառ Հայրապետը հանդիպում մը ունեցաւ Անթիլիասի Մայրավանքի եպիսկոպոսներուն հետ: Արդարեւ, մեկնելով մեր ժողովուրդի անվտանգութեան նկատմամբ մեր ունեցած նախանձախնդրութենէն, միաժամանակ հետեւելով բժիշկներու ու մասնագէտներու թելադրութիւններուն, որոշուեցաւ որ մինչեւ Աւագ Հինգշաբթի 9 Ապրիլ մեր եկեղեցիներէն ներս Սուրբ եւ Անմահ Պատարագը մատուցուի եւ բոլոր եկեղեցական արարողութիւնները տեղի ունենան առանց հաւատացեալներու ներկայութեան: Նոյն որոշումը առնուեցաւ նաեւ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան կողմէ:

Հետեւաբար, ջերմօրէն կը թելադրենք մեր հաւատացեալ ժողովուրդին.-

1) Անթիլիասի ուխտի օրը՝ Կիրակի, 29 Մարտ 2020-ի յետմիջօրէին միայն հաւատացեալներ առանձնաբար եւ իրենց ընտանիքի անդամներով մօտենան Ս. Խորանին՝ Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորչի Սուրբ Աջին օրհնութիւնը ստանալու: Նոյնպէս Ծաղկազարդի օրը՝ Կիրակի, 5 Ապրիլ 2020-ի յետմիջօրէին միայն եկեղեցի երթան՝ ստանալու օրհնուած ձիթենիի ճիւղեր:

2) Հոգեհանգիստները բնական կերպով պիտի կատարուին՝ միշտ առանց սգակիրներու ու հաւատացեալներու ներկայութեան: Անհրաժեշտ է այս գծով նախապէս տեղեակ պահել եկեղեցւոյ պատկան մարմինները կամ քահանայ հայրերը:

3) Թելադրելի է որ մեր ժողովուրդի զաւակները ընկերային ցանցերու, հեռատեսիլներու եւ ձայնասփիւռներու ճամբով հետեւին սուրբ եւ անմահ պատարագին:

4) Բնականաբար, մեր եկեղեցիները միշտ բաց պիտի մնան հաւատացեալներու առջեւ, որոնք օրուան ընթացքին կ’ուզեն եկեղեցի գալ խոկումի ու աղօթքի համար:

5) Մկրտութեան եւ թաղման արարողութիւնները կատարել սահմանափակ թիւով անձերու ներկայութեան:

Վստահ ենք որ մեր ժողովուրդի զաւակները հասկացողութիւն եւ պատասխանատու վերաբերում պիտի ցուցաբերեն վերոյիշեալ թելադրութիւններուն գծով: Ինչպէս Վեհափառ Հայրապետը մեր ժողովուրդին ուղղած իր հայրական պատգամին մէջ ըսաւ.-

Աղօ՛թքը պէտք է դառնայ մղիչ ոյժը մեր կեանքին, մեր մտածումներուն ու գործերուն: Հաւատքով շաղախուած աղօթքն է, որ մեզի հոգեկան քաջութիւն կու տայ դիմագրաւելու կեանքի բոլոր չարիքները: Մեր Տէրը Յիսուս Քրիստոս ըսաւ՝ «Ինչ որ աղօթքով խնդրէք, հաւատացէք որ պիտի ստանաք եւ ձեր խնդրանքը պիտի տրուի ձեզի» (Մր 11.24): Սիրելի հայորդիներ, «միշտ աղօթեցէ՛ք, որ արժանի ըլլաք այս պատահելիքներէն ազատելու» Աստուծոյ Որդւոյն խոստումին համաձայն: Հետեւաբար, եկէ՛ք դառնանք Քրիստոսի ու Սաղմոսին աղօթասաց բառերով ըսենք.- Դո՛ւն ես իմ յոյսը, Տէր, … ինձմէ հեռու մի մնար, փութա՛, ինծի օգնութեան հասիր (71. 5, 12):

Ազգային Կեդրոնական Վարչութեան Կրօնական Ժողով

16 Մարտ 2020
Անթիլիաս

***
ԱՆԹԻԼԻԱՍԻ ՄԱՅՐԱՎԱՆՔԻ Ս. ԳՐԻԳՈՐ ԼՈՒՍԱՒՈՐԻՉ ՄԱՅՐ ՏԱՃԱՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒԹԵԱՆՑ ԱՒԱՐՏԻՆ ՏԵՂԻ ՈՒՆԵՑԱՒ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՕՐՀՆՈՒԹԵԱՆ ՅԱՏՈՒԿ ԿԱՐԳ
RENOVATIONS OF ST. GREGORY THE ILLUMINATOR CATHEDRAL IN ANTELIAS, LEBANON

12 October 2019

At the conclusion of the renovations of St. Gregory the Illuminator Cathedral, His Holiness Catholicos Aram I of the Armenian Church, Holy See of Cilicia presided over the blessing of the Mother Cathedral celebrated with singing of hymns, psalms and prayers. Note that the renovations were possible thanks to the generous #donation of Mr. and Mrs. Hovsep and Elizabeth Boyadjian.

 

Անցնող երկու ամիսներու ընթացքին, Անթիլիասի Մայրավանքի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ տեղի ունեցան վերանորոգման աշխատանքներ, բարձր հովանաւորութեամբ Ս. Աթոռոյս Գահակալ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսին եւ ազնիւ բարերարութեամբ Ամերիկայի հիւսիսային արեւմտեան հայոց թեմի ազգայիններէն Տէր եւ Տիկ. Յովսէփ եւ Էլիզապէթ Պոյաճեան ամոլին։

Արդարեւ, վերանորոգման աշխատանքներու աւարտին, Շաբաթ, 12 Հոկտեմբեր 2019-ի երեկոյեան, միաբան հայրերէ կազմուած Հայրապետական թափօրը, նախագահութեամբ Վեհափառ Հայրապետին, շարականներու երգեցողութեամբ եւ սաղմոսներու ու աղօթքներու արտասանութեամբ ուղղուեցաւ Մայր Տաճար, ուր տեղի ունեցաւ եկեղեցւոյ օրհնութեան յատուկ կարգ։ Արարողութեան աւարտին, Նորին Սրբութիւնը «Լուսաւորեա Երուսաղէմ» շարականի երգեցողութեամբ բարձրացաւ Ս. Խորան եւ վառեց Քրիստոսի լոյսը խորհրդանշող աշտանակները։ Ապա, տեղի ունեցաւ Կիրակմուտքի ժամերգութիւն։

Յայտնենք, որ Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետին գահակալութեան շուրջ 25 տարիներու ընթացքին երրորդ անգամ ըլլալով Մայր Տաճարը կ՚ենթարկուի ամբողջական վերանորոգման՝ բնականաբար յաճախակի առիթներով կատարուած բարեզարդման որոշ աշխատանքներու առընթեր։

Easter Message

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻՆ Ս. ԶԱՏԿՈՒԱՆ ՊԱՏԳԱՄԸ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆԸ ՀՐԱՒԷՐ ՝ ՄԱՀԷՆ ԴԷՊԻ ԿԵԱՆՔ ԸՆԹԱՆԱԼՈՒ

Պօղոս Առաքեալ, Եփեսոսի քրիստոնեաներուն ուղղած իր նամակին մէջ կ’ըսէ, թէ Աստուած «մեզ վերստին կեանքի կոչեց Քրիստոսով» (2.5)։ Առաքեալին այլ նամակներուն մէջ եւս շեշտուած յիշեալ հաստատումը, նպատակը կը կազմէ Աստուծոյ Որդւոյն առաքելութեան, եւ հետեւաբար, առանցքը՝ քրիստոնէական հաւատքին։

«Մահ»ը աստուածաշնչական հասկացողութեամբ սոսկ ֆիզիքական գոյութեան վախճանը չէ. այլ Աստուծմէ հեռացում է, մեղքերու տիրապետութեան ենթակայ ըլլալ է։ «Կեանք»ը Աստուծոյ ներկայութիւնն է, մարդուն հաւատարմութիւնն է իր Երկնաւոր Հօր։ Քրիստոս իր երկրաւոր առաքելութեան սկիզբը ըսաւ «ես եկայ որպէսզի կեանք ունենաք» (Յհ 10.10)։ Աստուած իր Որդւոյն, Քրիստոսի ճամբով իրագործեց իր փրկագործական ծրագիրը՝ մարդուն վերստին կեանք պարգեւելով։ Ա՛յս հայեցակէտով հարկ է մօտենալ Աստուծոյ Որդւոյն մարդեղութեան, ինչպէս նաեւ երկրաւոր առաքելութիւնը կազմող դէպքերուն, հրաշքներուն եւ ուսուցումներուն։ Խաչով կերտուած յարութիւնը դարձաւ գագաթնակէտը՝ մարդուն վերստին կեանք շնորհելու Քրիստոսի փրկագործական առաքելութեան։

Աստուածաշունչին վրայ հիմնուած քրիստոնէական հաւատքը կը յիշեցնէ մեզի, թէ.- Քրիստոսի յարութեամբ ազատագրուեցանք մեղքի կապանքէն։ Մեղանչած էր մարդը Աստուծոյ պատուիրաններուն դէմ եւ դաւաճանած իր աստուածատուր կոչումին։ Մարդուն պատճառաւ ապականած էր նաեւ իր խնամքին յանձնուած ստեղծագործութիւնը։ Ինչպէս Առաքեալը կը վկայէ՝ «Քրիստոսի արիւնով մեր մեղքերուն թողութիւն գտանք» (Եփ 1.7)։ Խաչին վրայ թափած իր արիւնով Աստուծոյ Որդին սրբեց մարդուն մեղքը։ Խաչ բարձրանալով Քրիստոս մարդը ազատագրեց իր մեղքէն ու առաջնորդեց դէպի յաւիտենական կեանք։

Քրիստոսի յարութեամբ Աստուծոյ որդեգիր զաւակները դառնալու երկնային շնորհքին արժանացանք։ Աստուծոյ գործակից ըլլալու կոչուած մարդը դարձած էր սատանային գործակից։ Երկնային շնորհներով զարդարուելու պատիւին արժանացած մարդը, իր ազատ կամքով դարձած էր երկրաւոր մոլութիւններու գերին։ Այլ խօսքով, մարդը ուրացած էր իր Երկնաւոր Հայրը եւ դարձած անառակ։ Քրիստոսի յարութեամբ մեղքի ու մահուան տիղմին մէջ թաղուած մարդը յարութեան յոյսով կեանքը ապրելու աստուածային հրաւէր ստացաւ։

Քրիստոսի յարութեամբ փրկութեան ժառանգորդ ըլլալու երկնային պարգեւին արժանացանք։ Մարդը հեռացած էր Աստուծմէ, արարածը՝ Արարիչէն, զաւակը՝ Հօրմէն։ Մերժած էր մարդը երկնատուր արժէքները ու ճշմարտութիւնները, եւ հիմնած՝ իր արժէքներու համակարգը, իր իշխանութիւնը։ Մահուան անդունդին մէջ գտնուող մարդուն փրկութիւն բերելու համար աշխարհ եկած Աստուծոյ Որդին իր հրաշափառ յարութեամբ մարդուն առջեւ բացաւ դէպի յարուցեալ կեանք առաջնորդող ճամբան։

Աւետարանի վկայութեան համաձայն, Քրիստոսի մարդեղութեամբ սկսած ու յարութեամբ պսակուած աստուածային փրկագործական ծրագրի իրագործումը իր ամբողջական լրումին պիտի հասնի Քրիստոսի երկրորդ գալուստով, երբ Քրիստոս պիտի ոչնչացնէ երկրի «չար իշխանութիւնները, պետութիւնները եւ զօրութիւնները» եւ «վերջին թշնամին որ պիտի բնաջնջուի մահը պիտի ըլլայ» (Ա.Կր 15.25-26)։

Քրիստոսի յարութիւնը երաշխիք է ու միանգամայն հրաւէր, որպէս Աստուծոյ որդեգիր զաւակներ ընթանալու՝
մեղքի ճանապարհէն դէպի փրկութեան ճանապարհ.
մահուան անդունդէն դէպի կեանքի հովիտը.
Գողգոթայի տառապանքէն դէպի յարութեան յաղթանակ։

Աստուած մեզի չարին, մեղքին ու մահուան դէմ յաղթանակ պարգեւեց Քրիստոսի յարութեամբ։ Քրիստոս յարութիւն առաւ, որպէսզի «մենք նորոգուած կեանքով ապրինք» (Հռ 6.4)։

Արդ, հաւատքո՛վ ապրինք, որովհետեւ Քրիստոսով հաշտուած ենք Աստուծոյ հետ։ Յոյսո՛վ ապրինք, որովհետեւ Քրիստոսի յարութեան մասնակից դառնալու շնորհքին արժանացած ենք։
Քրիստոսո՛վ ապրինք, որովհետեւ Քրիստոսի յարութեամբ վերանորոգուած կեանք ժառանգած ենք։
Ահա՛, ժողովուրդ հայոց, պատգամը Քրիստոսի հրաշափառ յարութեան։ * * *

Մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի Յարութեան տօնին առիթով, Հայրապետական օրհնութեամբ եւ քրիստոնէական ջերմ սիրով կ’ողջունենք Հայաստանի Հանրապետութեան Վսեմաշուք Նախագահ Արմէն Սարգիսեանը ու Վսեմաշուք Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանը, ինչպէս նաեւ Արցախի Հանրապետութեան Վսեմաշուք նախագահ Բակօ Սահակեանը, մաղթելով իրենց նորանոր իրագործումներով լեցուն հայրենանուէր ծառայութիւն։

Եղբայրական ջերմ սիրով կ’ողջունենք Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը, մաղթելով եկեղեցաշէն ծառայութեամբ հարուստ երկար գահակալութիւն։ Կ’ողջունենք նաեւ Երուսաղէմի Հայոց Պատրիարք Ամենապատիւ Տ. Նուրհան Արք. Մանուկեանը եւ Կոստանդնուպոլսոյ Հայոց Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ Բարձրաշնորհ Տ. Արամ Արք. Աթէշեանը, մաղթելով իրենց բեղմնաւոր ծառայութիւն հայ եկեղեցւոյ անդաստանէն ներս։

Հայրապետական օրհնութեամբ ու հայրական սիրով կ’ողջունենք Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Թեմակալ Առաջնորդները, հոգեւոր դասը, Ազգային իշխանութիւնները, մեր ժողովուրդի կեանքին մէջ գործող կազմակերպութիւններն ու միութիւնները եւ մեր հաւատացեալ ժողովուրդը, հայցելով Աստուծմէ, որ մեր ժողովուրդին սիրելի զաւակները Յարուցեալ Փրկչին յաղթանակով զօրացած ապրին իրենց կեանքը հաստատ մնալով իրենց քրիստոնէական հաւատքին մէջ, եւ հաւատարիմ՝ մեր ազգին հոգեւոր, բարոյական ու ազգային արժէքներուն։ Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց, Օրհնեալ է յարութիւնն Քրիստոսի։

ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ
ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ
Սուրբ Զատիկ
21 Ապրիլ 2019
Անթիլիաս, Լիբանան

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱԺՈՂՈՎ ԱՆԹԻԼԻԱՍԻ ՄԱՅՐԱՎԱՆՔԻՆ ՄԷՋ
Youth Assembly Convenes in Antelias

18 February 2019


On February 16th and 17th, a group of #Armenian #youth coming from various communities of the Armenian #Diaspora gathered in #Antelias for a Youth #Assembly to discuss topics related to challenges faced by Armenian youth and potential solutions.

16 եւ 17 Փետրուար 2019-ին, Անթիլիասի Մայրավանք հաւաքուած էին սփիւռքի զանազան երկիրներէ ժամանած երիտասարդներ, որոնք գումարեցին հինգ նիստերէ բաղկացած խորհրդաժողով մը՝ արծարծելով երիտասարդութիւնը յուզող այժմէական խնդիրներ ու քննարկելով զանոնք դիմագրաւելու գործնական միջոցներու մասին։

Խորհրդաժողովին ատենապետեց Գերշ. Տ. Մեսրոպ Եպս. Սարգիսեանը, իսկ վարեցին Հոգշ. Տ. Պետրոս Վրդ. Մանուէլեանն ու Հոգշ. Տ. Զարեհ Վրդ. Սարգիսեանը։

Բացման նիստին իր պատգամը փոխանցեց Նորին Սրբութիւնը։ Ան առաջին հերթին բարի գալուստ մաղթեց Հիւսիսային Ամերիկայէն, Եւրոպայէն, Միջին Արեւելքէն եւ Հայաստանէն Անթիլիաս ժամանած երիտասարդներուն՝ ընդգծելով բոլոր բնագաւառներուն մէջ Կիլիկիոյ Ս. Աթոռին գործօն ներկայութիւնն ու գործնական ձեռնարկութիւնները։ Ան դիտել տուաւ, որ այս հաւաքը կը միտի գործնական քայլերու վերածել երիտասարդը հաւաքական կեանքին մէջ ներառելու ու անոր առանցքային տեղ տալու առումով երիտասարդներու կողմէ եկած առաջարկները։ «Երբ շուրջս կը նայիմ, կը տեսնեմ երիտասարդներ, սակայն ոչ մայր էջին վրայ։ Անոնք երբեմն հեռացած են, իսկ երբեմն ալ անտեսուած են մեր շրջանակներէն, ու այս պատճառով ալ յաճախ դժուարութիւն կը գտնեն դրսեւորելու իրենց ինքնութիւնը», ըսաւ Վեհափառը՝ կարեւորելով անոնց նախաձեռնողի եւ ոչ՝ հակազդեցողի դիրքի վրայ ըլլալը։ Առ այդ, Հայրապետը իր պատգամին մէջ լայն տեղ տուաւ առցանց աշխարհին եւ անոր հետեւանքներուն։ Ան նշեց, որ առցանց աշխարհին վրայ ստեղծուած յարաբերութիւններէն յառաջացած համացանցային ընկերութիւնը ունի իր արժէքներու համակարգը, սակայն հարկ է անգամ մը մտածել թէ հայ երիտասարդը, որ կը պատկանի տուեալ առցանց ընկերութեան, ի՛նչ հայկական ինքնութիւն կը դրսեւորէ, ի՛նչ տեսալական ու նպատակ կը հետապնդէ, որպէսզի աւելի կազմակերպուած ըլլայ ու կարենայ թէ՛ օգտուիլ անկէ եւ թէ ալ օգտել հայութիւնը։ Այս իմաստով ան լուսարձակի տակ առաւ պատասխանատու կեցուածք ունեցող ու պարտաւորութիւններ ստանձնող երիտասարդ մարդուժի անհրաժեշտութիւնը, որ պիտի չկլանուի համացանցի ժխտական ազդեցութիւններէն։

Նիստի աւարտին, երիտասարդները փոխանակեցին իրենց մտքերն ու մտահոգութիւնները։

Յաջորդող նիստերուն ընթացքին, խորհրդաժողովը քննեց հայ երիտասարդները առցանց հարթակի մը վրայ խմբելու կարելիութիւններն ու անկէ բխած հարցերն ու լուծումները։

***

His Holiness Aram I proclaims 2019 the “Year of the Armenian Media”

His Holiness Aram I, Catholicos of the Holy See of the Great House of Cilicia, has named 2019 as “The Year of the Armenian Press.” His Holiness writes that after a recent meeting with representatives of the Armenian Press in Lebanon, he deemed it appropriate to declare 2019 in honor of the Armenian Press. While acknowledging that the “Press” in modern times has a more expansive definition, the Catholicos emphasizes that he is speaking primarily about the print media that includes daily, weekly, and monthly newspapers and magazines. His Holiness gives an overview of the very earliest modes of print communication, and then focuses specifically on the very first Armenian newspaper (in India) and the subsequent growth of the Armenian Press in all parts of the world.
His Holiness directs the dioceses under the jurisdiction of the Cilician See to take this opportunity and during 2019 feature the history and role of the Armenian Press through various events including seminars, conferences, lectures, exhibits, and publication of books that focus on the importance of the Armenian Press in the life of the Armenian people.

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ 2019 ՏԱՐԻՆ ԿԸ ՀՌՉԱԿԷ
ՀԱՅ ՄԱՄՈՒԼԻ ՏԱՐԻ

18 December 2018

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս Հայրապետական յատուկ պատգամով 2019 տարին կը հռչակէ «ՀԱՅ ՄԱՄՈՒԼԻ ՏԱՐԻ»։

Արդարեւ, 2003-էն սկսեալ, իւրաքանչիւր տարի մեր եկեղեցւոյ ու ժողովուրդի կեանքին հետ սերտ աղերս ունեցող երեւոյթի մը կամ արժէքի մը նուիրելու Վեհափառ Հայրապետին որոշումը մեր ժողովուրդին մօտ լայն արձագանգ գտաւ. ան առիթ հանդիսացաւ տուեալ տարուան նիւթին մասին խօսելու, գրելու, քննարկումներ կատարելու, եւ զանազան այլ միջոցներով զայն մեր անձնական թէ համայնական կեանքի լուսարձակին տակ բերելու։

Նկատի ունենալով հայ մամուլին առանցքային դերը մեր ազգային կեանքէն ներս, վստահ ենք, որ նո՛յն լրջութեամբ եւ զանազան նախաձեռնութիւններու ճամբով վերարժեւորումի պիտի ենթարկուի հայ մամուլին դերը ու մանաւանդ՝ դիմագրաւած մարտահրաւէրները։ Վեհափառ Հայրապետին 2019-ն «Հայ Մամուլի Տարի» հռչակման պատգամը պիտի ընթերցուի եկեղեցիներէն ներս, 2019-ի Յունուարի կէսերուն, եւ բնականաբար, լոյս պիտի տեսնէ հայ մամուլի մէջ։

Յայտնենք, որ Վեհափառ Հայրապետին նախաձեռնութեամբ հայ մամուլին նուիրուած համահայկական համագումար մը տեղի պիտի ունենայ 2019 Ապրիլին Անթիլիասի Մայրավանքէն ներս։

 Վեհափառ Հայրապետին պատգամը ամբողջութեամբ կարդալու համար սեղմել 2019 Հայ Մամուլի Տարի կապը։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s