Gallery- 2016- Vartabed Elevation

Elevation Ceremony of Hayr Sahag Yemishian to Dzayrakooyn Vartabed